ЦИК уважи жалбата на кандидата за кмет на район ”Младост” Мария Цветкова
ЦИК счита за основателна жалбата на кандидата за кмет на „Младост“ на „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ Мария Цветкова срещу агитацията на английски език в брошура на Реформаторския блок и техния кандидат Людмила Божилова
04.11.2016г.

Централната избирателна комисия счита за основателна жалбата на кандидата за кмет на „Младост“ на „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ Мария Цветкова срещу агитацията на английски език в брошура на Реформаторския блок и техния кандидат Людмила Божилова.

Според ЦИК е налице нарушение на Изборния кодекс и в тази връзка отменя решението на ОИК – Столична община, според което представеният агитационен материал със снимка от район „Младост“ с надпис на английски език „Kееp cаm аnd ое „MАDОST“, не представлявал нарушение на закона.

Именно поради тази причина кандидатът на патриотите за кмет на „Младост“ Мария Цветкова обжалва решението на ОИК пред ЦИК, тъй като го смята за неправилно и незаконосъобразно.

Според Цветкова законодателят е предписал цялостната кампания да се води на български език, т.е. всички устни, писмени или послания, инкорпорирани в аудио-визуални материали, следва да се извършват на български език. Счита, че всеки един агитационен материал трябва да се разглежда като едно цяло, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 183 от ИК агитационният материал е съвкупност освен от призив за гласуване и от ред други факултативни или изискуеми реквизити.

Мария Цветкова не се примири с решението на ОИК, тъй като според нея е абсолютно недопустимо да се агитира на език, различен от българския:

„Агитацията от страна на кандидата на „Реформаторския блок“ Людмила Божилова с брошури на английски език е безотговорна и самонадеяна, представлява нарушение на чл. 181, ал. 2 от Изборния кодекс и обижда гражданите на „Младост“, коментира Цветкова.

Решението на ЦИК относно жалбата на Цветкова сочи:

„Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата, счита същата за допустима, като подадена в срок и от лице с правен интерес от обжалването, а разгледана по същество за основателна поради следното:

Видно от предоставената с жалбата брошура същата представлява печатен агитационен материал, издаден от коалиция „Реформаторски блок“, който представлява по съществото си агитационен материал, представящ кандидата за кмет на район „Младост“, Столична община, издигнат от коалицията и призоваващ за подкрепа.

Брошурата съдържа и послания на кандидата за кмет на лицевата й страна, на която е позиционирана и снимка на самия кандидат с посочване на името и номера му в интегралната бюлетина. На обратната страна на брошурата има снимка/изглед на част от район „Младост“, Столична община, с надпис на английски език „Kееp cаm аnd ое „MАDОST“.

Централата избирателна комисия счита, че е налице нарушение на разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ИК, в който изрично е посочено, че предизборната кампания се води на български език.

От друга страна, параграф 1, т. 17 от ДР на ИК определя предизборната агитация като призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори, като същата съгласно чл. 181, ал. 1 от ИК е в устна или писмена форма Централната избирателна комисия счита, че в случая е налице предизборна агитация с използването на печатен агитационен материал, призоваващ за подкрепа на определен кандидат и коалиция.

В тази връзка изписването върху този агитационен материал на послания на език, различен от българския език, представлява нарушение на разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ИК. Общинската избирателна комисия – Столична община, е трябвало при преценката си относно наличието на нарушение на разпоредбите на ИК да разгледа агитационния печатен материал в неговата цялост и взаимовръзка на двете му страни, тъй като те по съществото си съдържат информация (призив за подкрепа и послания) и на практика представляват едно цяло и целят да рекламират определен кандидат като съвкупност от визия, необходимата информация за начина как същият може да бъде подкрепен, както и определен брой послания, с които той се представя на адресата на рекламния материал.

Ето защо неправилни са изводите на ОИК – Столична община, че след като на едната страна на рекламния материал не се съдържа призив за подкрепа на кандидата, а само визираният надпис на английски език, то същият не представлява агитационен материал.

Напротив, надписът на едната страна на рекламния материал трябва да се разглежда в непосредствена връзка със съдържанието на другата страна, тъй като са част от един и същи носител – лицева и обратна страна на един и същи печатен агитационен материал.

По изложените по-горе аргументи Централната избирателна комисия счита, че представеният с жалбата печатен рекламен материал, издаден от коалиция „Реформаторски блок“, представлява форма на предизборна агитация и с оглед на съдържащата се в него информация на език, различен от българския, същото представлява нарушение на разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ИК.

От горното следва, че обжалваното решение на ОИК – Столична община, е взето в нарушение на материално-правните норми от ИК и при превратно тълкуване на същите.“

ЦИК отменя решение № 1400-МИ от 28.10.2016 г. на ОИК – Столична община и връща преписката на ОИК – Столична община, за произнасяне съобразно задължителните указания в мотивната част на решението.