„Обединени патриоти” в Народното събрание досега: Изпълнихме своите предизборни обещания
21.12.2017г.

В работата на 44-о Народно събрание досега депутатите от НФСБ в групата на „Обединени патриоти“ изпълниха свои предизборни обещания, поети пред избирателите по време на предизборната кампания през пролетта на 2017 г.

За краткото време от началото на мандата досега се приеха немалко и важни законопроекти, отчетоха Валентин Касабов, Борис Ячев, Христиан Митев, Йордан Апостолов, Петър Петров, Георги Колев, Росен Живков и Славчо Атанасов. Защита на обикновените граждани, борбата с фалшивите инвалидни пенсии, противодействието на радикалния ислям, грижата за сънародниците ни в Молдова и Украйна са сред законодателните приоритети.

Преди ден по предложение на патриотите бяха приети първите законодателни мерки, част от цялостната и ефективна стратегия за прекратяване на порочната практика с издаването на неправомерни инвалидни пенсии. Това се случи след като работни групи се събраха при вицепремиера Валери Симеонов и изработиха стабилна и последователна концепция за инвалидните пенсии.

Промените касаят реформи в съставите на ТЕЛК и пресичането на някои порочни практики като практиката едни и същи лекари да участват както в изготвянето на експертизата, така и в нейната оценка, и даването на окончателното решение на ТЕЛК. На второ място промените касаят възможностите за попълване съставите на ТЕЛК тогава, когато има направен отвод или е поискан отвод на някой от лекарите. Патриотите са категорични, че приетите промени ще дадат бързи резултати в ТЕЛК с оглед цялостното реформиране на дейността в името на прозрачни и справедливи процедури.

По предложение на патриотите бяха внесени и приети изменения в Гражданско-процесуалния кодекс, свързани с по-голяма защита на обикновения гражданин – по-голяма защита на длъжниците чрез ограничаване правата на частните съдебни изпълнители.

Патриотите внесоха и законопроект за защита на гражданите от „доживотна задълженост“. С този Закон – за защита при свръхзадълженост на физическите лица, се защитава интереса на обикновения гражданин и се спира практиката хората с дългове да бъдат ограбвани, преследвани и тормозени до живот, категорични са депутатите от НФСБ в групата на „Обединени патриоти“.

По предложение на патриотите бяха внесени и приети на първо четене промени в Наказателния кодекс, свързани с криминализирането на проповядването на радикален ислям. Депутатите от НФСБ са категорични, че тук става дума не за религия, а за особено агресивна и опасна идеология, която оправдава насилието и убийството на „неверници“, оправдава и робството, а геноцидът, каквото е религиозното прочистване, е издигнат в ранг на системна политика.

Промените в НК предвиждат наказание с лишаване от свобода от една до пет години и глоба за пет хиляди лева за лица, проповядващи радикален ислям или друга идеология, която използва верски убеждения за политически цели, включително пропагандира изменения на съществуващия конституционен и правов ред.

Патриотите внесоха за обсъждане и предложение за промени в Закона за опазване на земеделските земи, с които се цели премахването на измамни схеми и практики при сключване на договори за наем и аренда на земеделска земя. Промените бяха внесени след множество жалби на граждани в приемните на народните представители от НФСБ. Става дума за случаи, в които сега действащата уредба на Закона за задълженията и договорите дава възможност на лице, което не е собственик на земеделска земя да сключи договор за наем и да отдаде тази земя на трето лице, като собственика изобщо не знае, че земята му е отдадена.

С предложението на патриотите това се пресича, като например, вече се изисква нотариална заверка и на съдържанието, и на подписите при такива договори за наем. Предвижда се и вписване в Службата по вписванията - това е мярка по отношение на сключването на бъдещи такива договори.

Друг закон, свързан с наболял обществен проблем и внесен от патриотите, е Законът за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на гражданите, притежатели на жилищно-спестовни влогове или т.н лихвоточки. Депутатите от “Обединени патриоти“, в това число – депутатите от НФСБ, предложиха да бъде увеличен срока, в който лихвоточките да могат да се ползват като финансов инструмент. Предвижда се до 2018 да се подават заявки, а до 2020 – да се изплащат.

Такова изменение, според депутатите от НФСБ, е наложително, тъй като срокът е изтекъл през 2016 г., а над 55 000 души у нас чакат да им бъдат изплатени лихвоточките. На второ място вносителите на законопроекта са предвидили възможността лихвоточките да се използват не само при закупуване на жилище от правоимащи, а и като платежен инструмент при плащане на местните данъци и такси. На трето място се предвижда лихвоточките да бъдат наследявани. Всичко това дава повече възможности на хората, притежаващи лихвоточки.

По предложение на депутати от НФСБ в групата на „Обединени патриоти“ бе внесен и приет на първо четене закон за изменение и допълнение на Закона за военните паметници. С този закон към военните паметници се причисляват и паметниците, и паметните знаци, посветени на граничари, които са дали живота си за защита на държавната ни граница. Смятаме, че наред с военнослужещите, загинали във войните за национално освобождение, би следвало и граничарите, дали живота си, за да запазят границата и териториалната цялост на страната ни, да получат заслужено признание, обявиха народните представители от НФСБ.

Безспорен успех на патриотите е и внасянето и приемането на първо четене на промените в Административно-процесуалния кодекс, които предвиждат въвеждането на т.н. мълчаливо съгласие в работата на администрацията. Това е проблем, поставен многократно от граждани и представители на бизнеса в приемните на народни представители от НФСБ. С новите текстове се предлага процедура, с която се удостоверява „мълчаливо съгласие“ , така че гражданинът след подаването на заявление до администрацията и след изтекъл срок за отговор да може само с входящ номер да иска съответния документ по административната процедура или извършената административна услуга.

Парламентът прие и промени в Закона за МВР на базата на законодателните инициативи, подети от вицепремиера Валери Симеонов при издаването на „синя карта“ за работа и пребиваване у нас. Още в първите две седмици от началото на този управленски мандат по предложение на вицепремиера Валери Симеонов бяха направени промени, които облекчават режима на сезонната заетост за чужденци –процедура, съкратена от няколко месеца на 7 дни. Благодарение на това между 3 и 4 хиляди души, основно наши сънародници от Украйна и Молдова, са работили у нас през лятото и така са подпомогнали туристическия сезон.

Сега, с новите промени, дошлите да работят в България ще могат да преминават от един режим на пребиваване в друг, без да се налага да напускат страната. Съкращава се времето и сериозно се намалява и таксата за издаване на т.н синя карта. Отпада изискването в синята карта да се изписва точната специалност - ще се вписва единствено „висококвалифициран специалист“.

С всички тези мерки, инициирани от вицепремиера Валери Симеонов, се облекчава изключително много процедурата по издаване на разрешителни за пребиваване и работа на квалифицираните специалисти, особено на наши сънародници, живеещи извън пределите на България.