Внесоха промени в Закона за водите, разработени от комисия под ръководството на Валери Симеонов
30.04.2018г.

Народни представители от ГЕРБ и „Обединени патриоти“ внесоха в Народното събрание проект за изменение и допълнение на Закона за водите. Той е подготвен от междуведомствена работна група под ръководството на вицепремиера Валери Симеонов.

Една от целите на законопроекта е да се уточни и конкретизира понятието „язовир“. Оказва се, че това е твърде наложително, тъй като извършените проверки на съществуващите съоръжения са установили, че над 2000 от проверените обекти не отговарят на критериите за „язовир“, възприети от Международната комисия по големите язовири!

Вносителите изтъкват в мотивите си, че новите предложения за промяна в законовата уредба ще позволят човешки и финансови ресурси, изразходвани за поддържането на обекти, които не са язовири, да бъдат насочени към ремонтите и поддържането на язовирите, от чието изправно техническо състояние в крайна сметка зависи безопасността на населението.

За постигането на тези цели и осъществяването на по-ефективен държавен контрол върху състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях, се предлагат редица изменения в Закона за водите.

Едно от тях е въвеждането на класификация на язовирите на „големи“ и „малки“, което дава възможност да се регламентират различни изисквания по отношение на поддържането им в изправно техническо състояние и осигуряването на безопасната им експлоатация.

Също така, те ще бъдат класифицирани и съобразно степента на потенциална опасност, в зависимост от оценката на риска от човешки жертви, икономическите, социалните и екологичните щети. Това, от своя страна, ще доведе до определяне на различна периодичност на проверките от страна на контролните органи.

Законопроектът въвежда още един случай на публична общинска собственост върху водните обекти и водностопанските системи и съоръжения. Целта е да се уредят хипотезите, при които е налице отказ от право на собственост върху недвижими имоти, представляващи язовир.

Практиката показва, че са допуснати редица случаи на възстановяване на земи като земеделски, а в действителност върху тях са изградени язовири – например на бившите ТКЗС-та или кооперации. Така се стига до парадокса различни лица да се явяват стопани на части от един язовир или съоръжения към него – язовирната стена е в един имот, а водохранилището в друг!

Макар в проекта да не се предвиждат структурни промени в администрацията, замислено е да се създаде държавно предприятие, което да осъществява комплексно управлението на язовирите, явяващи се публична или частна държавна собственост. Неговите функции няма да окажат ефект върху административната тежест за физическите лица и икономическите оператори, категорични са вносителите на законопроекта.

Те изтъкват, че ползите от приемането му ще се отразят най-вече върху преодоляването на потенциални и непосредствени рискове за населението и инфраструктурата, които може да настъпят при евентуално разрушаване на язовирните стени.

„С промените в Закона за водите ще може да се предотвратят тези бедствия, на които ставаме свидетели вече всяка година в случаите на голямо пълноводие на реките и проливни дъждове. Целта е да се оптимизира максимално стопанисването и поддръжката на язовирите, така че да се избегнат наводненията и опасните ситуации, застрашаващи живота на населението и околната среда” - коментира пред ”Десант” депутатът от НФСБ в групата на патриотите Христиан Митев, който е един от вносителите на законопроекта.