Патриотите с инициатива за облекчаване на условията за отпускане на наследствени пенсии
08.06.2018г.

„В защитата на правата на децата, останали без грижата на единия или двамата си родители поради смърт, трябва да се предприеме необходимото от страна на държавата и институциите, за да се окаже специална закрила и подкрепа на тази особено уязвима група деца”.

Това се изтъква в мотивите на нов законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, внесен на 6 юни в Народното събрание и разработен от депутатите на ”Обединени патриоти”.

Законопроектът предвижда нов вид месечни помощи за сирачетата без право на наследствена пенсия от починал родител и без право на персонална пенсия по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване. Те ще се получават от всички деца с починал родител като техният размер ще се определя ежегодно от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Тези месечни помощи ще се предоставят на родител, настойник или попечител при условие, че детето не е настанено за отглеждане извън семейството, редовно посещава детски градини и училища, освен ако здравословното му състояние не позволява това и живее постоянно в страната.

Те ще се изплащат до завършване на средното му образование, но не повече от 20-годишна възрас

Предвижда се месечните помощи в тези случаи да се предоставят до навършване на пълнолетие от детето, а след това ако продължава са учи - за срока на обучението, но не по-късно от навършването му на 26 години.

Понастоящем социалната пенсия за инвалидност на лица, навършили 16 години и с трайно намалена работоспособност и степен на увреждане повече от 71 на сто, не може да се получава едновременно с друг вид пенсия.

В новия законопроект е заложено изключение от това правило, което се отнася до децата с право на наследствена пенсия, т.е. те ще могат да получават двете пенсии едновременно.

Отделно, в сега действащата нормативна уредба съществува изискване „годишният доход на член от семейството на лицата да е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца преди искането за пенсия”, което оставя много голям брой деца извън кръга на подкрепата.

Законопроектът на патриотите предвижда въпросните месечни помощи да се предоставят, независимо от доходите на семейството!