УСТАВ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

         Чл. 1. (Изм. 06.12.2014г.) Политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИ НА БЪЛГАРИЯ“ /ПП НФСБ/ е юридическо лице, регистрирано по Закона за политическите партии, със седалище в град София и адрес на управление: град София, булевард „Шипченски проход“ № 63, завод „Електроника“, сграда 2, етаж 3.

         Чл. 2. Устройствените принципи на ППНФСБ са:

         ­ избор и мандатност;

         ­ демократичност на избора и взаимоотношенията;

         ­ равнопоставеност на правата и задълженията;         

         ­ плурализъм на мненията;

         ­ откритост на партийната дейност;

         ­ отчетност на всички изборни изпълнителни органи

         ­ задължителност на решенията на националните органи за териториалните органи според тяхната компетентност.

ІІ. ЦЕЛИ

         Чл. 3. Целите на ППНФСБзаложени в нейната Програма са:

 • Опазване целостта на територията на Република България. Утвърждаване на неделима, независима и силна България.
  • Утвърждаване на силна, единна и независима нация ­ условие за преуспяването на България
  • Опазване живота, здравето, имуществото и правата на всички български граждани, както и подобряване на техния жизнен стандарт, обхващащ традиционната духовност, образование, работа и материално благополучие.

         Чл. 4. (Доп. 28.10.2017г.) ППНФСБпостига своите цели чрез представителство в Народното събраниеи Европейския парламент, чрез участие в правителството и в местните органи на управление в Република България, посредством всички средства, разрешени от Конституцията и законите на страната.

ІІІ. ЧЛЕНСТВО

         Чл. 5. (1). В ПП НФСБможе да членува всеки навършил 18 години, дееспособен гражданин на Република България, който приема нейната Програма, спазва Устава и не членува в друга партия.

         (2). Членството в партията е лично и е израз на лична воля и желание, не създава предимство пред другите граждани и е израз на доброволно съгласие за спазване на всички решения на органите на партията.

         (3). Не могат да членуват в партията лица, за които със специален закон е забранено членство в политическа партия.

         (4). Лицата, които преди 01.01.1990г. са били щатни или нещатни служители или сътрудници на бившата Държавна сигурност са длъжни писмено да обявят това обстоятелство преди гласуването и вземането на решение, относно приемането им в партията.

         (5). Не могат да членуват в партията лица, които са осъждани за престъпления против Републиката, по смисъла на Наказателния кодекс, дори ако са реабилитирани.

         Чл. 6. (1). Членството в ПП НФСБе доброволно и се придобива и осъществява чрез партийните организации.

         (2). Придобиването на членство може да стане и чрез учредяване на нова партийна организация, съгласно чл. 17 от Устава.

         Чл. 7. (Изм. 28.10.2017г.) (1). Всеки член на ПП НФСБ има право:

 • да участва в разработването и осъществяването на политиката и решенията на ПП НФСБ;
  • да избира и да бъде избиран в органите на ПП НФСБ;
  • да избира кандидатите на ПП НФСБ в органите на централната и местна власт;
  • да бъде избиран като кандидат на ПП НФСБв органите на централната и местна власт;
  • да иска и да получава информация от всички национални, териториални и контролни партийни органи;
  • да отправя критики, предложения и въпроси до всички партийни органи.

         (2). Не могат да бъдат издигани за кандидати на партията в органите на централната и местната власт, както и за членове на Европейския парламент от Република България, лица, които са били щатни или нещатни служители или сътрудници на Шесто управление на бившата Държавна сигурност. Лица, които са били щатни или нещатни служители или сътрудници на останалите управления на Държавна сигурност могат да бъдат издигани за кандидати на партията в органите на централната и местната власт, както и за членове на Европейския парламент от Република България, само след решение на НПС.

         Чл. 8. (Изм. 28.10.2017г.)Всеки член на партията има следните задължения:

 • да работи за осъществяване на програмата на партията и нейните цели и задачи, като спазва Устава и изпълнява решениятана националните и териториалните партийни органи;
  • да участва в дейността на партията и в изборнитекампании;
  • да има колегиално отношение към останалите членове на партиятаи да спазва етичните норми на поведение спрямо нейнитеоргани;
  • да допринася с поведението си в обществото за укрепване на авторитета и престижа на ПП НФСБ;
  • да членува в партийна организация и да плаща редовно индивидуален членски внос, с изключение на лицата по чл. 10, ал. 1 от устава;
  • да удостоверява членството в партията с членска книжка по образец утвърден от Националния изпълнителен комитет /НИК/.

         Чл. 9. (1). (Изм. 06.12.2014г., изм. 28.10.2017г.) Приемането на нови членове в партията се извършва в тяхно присъствие от събранието на партийната организация, въз основа на саморъчно попълнени и подписани заявление-декларация за членство и анкетна карта по образци утвърдениот НИК при съобразяване със Закона за политическите партии.

         (2). Умишленото скриване или изопачаване на представената информация е основание за отказване на членство по преходната алинея.

         (3). (Изм. 06.12.2014г.) Събранието на партийната организация приема решение дали да одобри кандидатурата за членство в партията. Членството в партията възниква с решението на събранието. В седемдневен срок от решението, ръководството на партийната организация го изпраща заедно с оригиналите на заявлението­-декларация и анкетната карта до адреса на управление на партията. Ръководството на партийната организация запазва в архива копия от посочените документи.

         (4). Член на партията може да бъде регистриран само в една партийна организация.

         (5). (Изм. 06.12.2014г.) По свое желание всеки член на партията може да прехвърли членството си към друга партийна организация, като писмено уведоми ръководствата на двете организации. Това право се отнася за същото населено място, а за друго населено място само при промяна на постоянния или настоящия адрес.

         (6). (Изм. 06.12.2014г., изм. 28.10.2017г.) НИК на партията води регистър на членовете и организациите, въз основа на решенията за приемане и изключване, заявленията за напускане, молбите и решенията за прехвърляне на членството от една партийна организация в друга, актовете и сведенията за смърт, поставяне под запрещение и за фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от шест месеца.  

         Чл. 10. (Изм. 06.12.2014г., изм. 28.10.2017г.) (1). За членове на партията могат да се приемат и всички дееспособни граждани, които споделят нейната Програма, съдействат за нейните цели, без да са задължени да участват в организационния живот и да плащат членски внос. В този случай те нямат правата по чл. 7 т. 2, т. 3 и т. 4 и задълженията по чл. 8, т. 5 и т. 6 от този устав.    

         (2). Член на ПП НФСБ, плащащ членски внос, губи правата си по чл. 7 т. 2, т. 3 и т. 4 и се освобождава от задълженията си по чл. 8, т. 5 и т. 6 от този устав, ако не е плащал членския си внос едно тримесечие, или ако се е отчислил от организацията си и в срок от три месеца от датата на отчисляването не се е зачислил в друга организация.

         Чл. 11. Членството в ПП НФСБ се прекратява поради напускане, изключване или смърт.

         Чл. 12. (Изм. 06.12.2014г.) (1). Всеки член на партията може да я напусне, като уведоми за това партийната си организация с писмено заявление или с устно изявление на нейно събрание и върне членската си книжка. Устното изявление се записва задължително в Протокола от събранието, на което е направено.

         (2). (Изм. 28.10.2017г.) За напускане на партията се смята:

 1. явяването на президентски, парламентарни, местни избори или избори за членове на Европейския парламент от Република България с листата на друга партия или коалиция или като независим кандидат, за което няма решение на Националния политически съвет /НПС/;
 2. обявяването на публична подкрепа за кандидат или за листата на друга партия или коалиция или на независим кандидат;
 3. агитацията или правенето на изявления или извършването на действия в подкрепа на друга политическа сила без писменото съгласие на НИК или Председателя на партията;
 4. публично изявление за напускане или несъгласие с изразена позиция или водена политика от ръководството на партията;
 5. невлизане или напускане на групата на партията или коалицията, в която НФСБучаства след избор като народен представител в Народното събрание или като общински съветник в Общинския съвет;
 6. участието като застъпник, представител или член на избирателна комисия от името на друга политическа сила, различна от НФСБ или коалицията в която партията участва;
 7. неизпълнение на задължението по чл. 5, ал. 4 от устава.

         Чл. 13. (Заличен 06.12.2014г.)

         ІV. ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

         Чл. 13. (Предишен чл. 14, изм. и доп. 06.12.2014г.) Партията има следните органи:

         (1). Национални органи на ПП НФСБ:

 1. Конгрес – върховен орган на партията.
 2. Национален политически съвет /НПС/ ­ общопартиен политически ръководен орган.
 3. Национален изпълнителен комитет /НИК/ ­ общопартиен организационен и изпълнителен ръководен орган.
 4. Национална контролна комисия /НКК/ ­ общопартиен контролен орган.

         (2). (Изм. и доп. 28.10.2017г.) Териториални органи на ПП НФСБ:

 1. Партийни отговорници;
 2. Партийни организации (ПО);
 3. Областни комитети /ОК/;
 4. Областни координатори;
 5. (Отм. 04.12.2021г.)
 6. Национален координатор /НК/.

         Чл. 14. (Предишен чл. 15; изм. 06.12.2014г.) Органите на партията осъществяват политиката на партията на своите територии и работят за създаване на обществено доверие и авторитет на партията. Осигуряват, организират и провеждат изборните кампании. Осигуряват и реализират двупосочна връзка с висшестоящите структури и органи на партията.

V. ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ

V. 1. ПАРТИЕН ОТГОВОРНИК (Нов 06.12.2014г.)

         Чл. 15. (Нов 06.12.2014г.; Изм. и доп. 04.12.2021г.) (1). В отделни населени места, в райони, за градовете с районно деление, и в жилищни квартали по предложение на Областния координатор НИК назначава партиен отговорник.

         (2). Партийният отговорник представлява партията и провежда политиката на ПП НФСБ в съответното населено място, район или жилищен квартал.

         (3). Партийният отговорник подпомага участието на ПП НФСБ в избори и прави предложения до териториалните органи на партията по въпроси, отнасящи се до населеното място.

         (4). (изм. 28.10.2017г.) Партийният отговорник събира членския внос и го предава на секретаря на съответната партийна организация.

V.2. ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ

         Чл. 16. (Изм. и доп. 04.12.2021г.) Основна структурна единица на партията е партийната организация. На територията на една община може да се създаде една партийна организация. Партийната организация се състои от не по-малко от пет члена на партията.

         Чл. 17. (Изм. 06.12.2014г.) (1). (Изм. 28.10.2017г.; Изм. и доп. 04.12.2021г.) Редовността на учредителното събрание на нова организация се удостоверява задължително с присъствието на съответния Областен координатор или упълномощен от НИК представител. За провеждането на това събрание задължително се уведомява НИК.

         (2). Учредяването на нова организация по предходната алинея и съответно приемането на нейните членове се утвърждава от НИК.

         Чл. 18. (1). Събранието на партийната организация се състои от всички членове на партията в организацията.

         (2). (Изм. 28.10.2017г.; Изм. 04.12.2021г.) Събрание на партийна организация се провежда най-малко веднъж на шест месеца. То се свиква от председателят на организацията, по искане на 1/2 от членовете платили членски внос за последното тримесечие или от висшестоящ орган на партията с решение, в което се определят датата, часа, мястото на провеждане, процедурните правила по протичането му, както и проекта за дневен ред.

         (3). (Изм. 06.12.2014г., заличена 28.10.2017г.)

         Чл. 19. (1). (Изм. 04.12.2021г.) Събранието на партийната организация е компетентно да приема решения по въпроси, отнасящи се до нейната дейност.

         (2). По въпроси извън своята компетенция, събранието прави предложения до съответния орган на партията.

         (3). (Изм. 06.12.2014г.; Изм. 04.12.2021г.) Събранието на партийната организация може да предлага на ОК кандидатури за кмет на кметство, кмет на район, кмет на община, общински съветници, народни представители от съответния изборен район, членове на Европейския парламент от Република България, президент и вицепрезидент на Републиката.

         (4). (Изм. 06.12.2014г.) Събранието на партийната организация може да предлага кандидати за националните органи на партията.

         (5). (Изм. 06.12.2014г.) Събранието на партийната организация, приема решение за нейното разпускане. То влиза в сила веднага след утвърждаването му от НИК. Утвърждаването се обективира в нарочно решение.

         (6). (Изм. 04.12.2021г.) При разпускане на партийна организация, членовете на партията, регистрирани в нея, следва в тримесечен срок да се регистрират в друга партийна организация. Ако след изтичането на този срок това не е изпълнено, те се зачисляват към партийна организация, определена с решение на НИК.

         Чл. 20. (1). (Изм. 28.10.2017г.; Изм. 04.12.2021г.) Събранието на партийната организацията избира председател и секретар, както и членове при необходимост. Секретарят се грижи за финансовата отчетност и документацията на организацията, като изготвя тримесечни финансово-организационни отчети по образец утвърден от НИК, които изпраща на Областния координатор. Областният координатор предава отчетите на организациите от областта на НИК.

         (2). Председателят на партийната организация, а в негово отсъствие секретаря я представлява.

         (3). (Изм. 06.12.2014г.) По свое решение дадена партийна организация може да създаде и свои собствени контролни органи.

         Чл. 21. Партийната организация избира делегати за Конгреса на партията в пропорция, определена от НПС и еднаква за всички организации.

         Чл. 22. (Изм. 06.12.2014г., изм.28.10.2017г.) (1). В ПП НФСБ могат да се създават младежки организации, в които могат да членуват симпатизанти и членове на ПП НФСБна възраст от 18 до 35 години включително. Младежките организации могат да сформират Национална младежка организация (НМО) след решение на НПС, с което се приема и статут на организацията при съобразяване на Закона за политическите партии и този Устав.

 • В партията могат да се сформират и женски организации, както и други  клубове по интереси, чието образуване и статути се утвърждава от НПС. Всеки член на партията може да членува в неограничен брой такива клубове.
  • НМО, женските организации и клубовете по интереси не се представляват от делегати на Конгреса.
  • НМО, женските организации и клубовете по интереси действат в съответствие с този Устав и по утвърдените от НПС статути.

V. 3. ОБЛАСТЕН КОМИТЕТ (Изм. наименование 06.12.2014г.)

         Чл. 23. (Изм. 06.12.2014г.) (1). На територията на всяка област, както и в София град и Пловдив град, партийните организации създават Областен комитет на партията /ОК/. На територията на всяка област, в София град и Пловдив град, може да има само един ОК.

         (2). (Изм. 04.12.2021г.) Областният комитет на партията се състои от:

1. областният координатор, който е и председател на ОК;

2. председателите, секретарите и членовете на ръководството на партийните организации от областта;

         3. общинските съветници от областта, които са членове на партията.

         (3). (Изм. 04.12.2021г.) ОК заседава поне веднъж на три месеца. За заседанията се води протокол. Копие от протокола се изпраща на НИК, а оригинала се съхранява от Областния координатор.

         (4). (Изм. 04.12.2021г.) Заседанията се свикват от Председателя на ОК, по искане на повече от 1/3 от членовете на ОК, платили членски внос за последното тримесечие, или от по-висшестоящ партиен орган. Мястото, датата и часът на провеждане на заседанието се определя от лицата, които го свикват. Дневният ред на заседанието се предлага от лицата, които го свикват и се приема от ОК.

         (5). ОК може да приема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

         (6). ОК приема решения и провежда политиката на партията на територията на областта, съответно в София град и Пловдив град.

         (7). (Изм. 04.12.2021г.) За конкретни въпроси, отнасящи се до част от територията на областта ОК може да заседава в непълен състав ­ ръководствата на организациите на тази част от територията на областта, както и да приема решения свързани единствено с конкретния въпрос. Заседанията се ръководят от Областния координатор.

         (8). ОК представя пред НИК предложения за състав и подреждане на кандидатските листи на партията за общински съветници, народни представители и членове на Европейския парламент от Република България, както и кандидатури за кметове на кметства, кметове на райони, кметове на общини, президент и вицепрезидент на Републиката. НИК разглежда направените предложения, като има право да издига и свои номинации, и определя окончателното подреждане и състав на кандидатските листи, респективно определя кандидатите, които ще бъдат издигнати.

         (9). ОК предлага на НИК участието на партията в местни коалиции. Решението за участие в коалиция се приема от НИК.

         (10). Председателят на ОК представлява партията пред органите на властта, неправителствените организации и политическите партии в областта.

         Чл. 24. (Заличен 06.12.2014г.)

V. 3. ОБЩИНСКО СЪБРАНИЕ И ОБЩИНСКА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ (Разделът заличен 06.12.2014г.)

V. 4. ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

         Чл. 24. (Предишен чл. 30, изм. и доп. 06.12.2014г.) (1). Общинските съветници и представителите в местната власт от ПП НФСБ изразяват и защитават програмата и позициите на партията и се ръководят от тях в своята дейност.

         (2). Правилникът за работа на групата общински съветници на ППНФСБ, както и неговите изменения и допълнения се съгласуват с НИК.

         (3). (Заличена 28.10.2017г.)

V. 5. НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР  И ОБЛАСТНИ КООРДИНАТОРИ

 (Изм. Наименование 28.10.2017г.; Изм. 04.12.2021г.)

         Чл. 25. (Предишен чл. 31, изм. и доп. 06.12.2014г., изм. 28.10.2017г.) (1). НПС назначава и освобождава Национален координатор /НК/, който е координиращ орган на партията за територията на цялата страна.

 • НК следи за изпълнението на правомощията на РК и Областните координатори, които са им възложени с този устав или с решения на НПС и изготвя годишен доклад за дейността им, който представя на НИК.
  • НК съдейства за изграждане на местни структури, организира участието на партията в избори и прави предложения до националните органи на партията по въпроси, отнасящи се до дейността му.
  • С решения на НПС на НК могат да бъдат възлагани допълнителни права и задължения.

         Чл. 26. (Предишен чл. 32, изм. доп. 06.12.2014г., изм. 28.10.2017г.; Отм. 04.12.2021г.)

Чл. 26а. (Нов 28.10.2017г.) (1). На територията на всяка област НПС назначава и освобождава Областен координатор. При необходимост на територията на една област НПС може да назначи и повече от един областен координатор. Областният координатор провежда политиката на партията, координира и контролира дейността на ПО в областта.

 • Областният координатор контролира стопанисването на клубната база от ПО.
  • Областният координатор организира изготвянето на месечните организационни и финансови отчети от партийните организации в 3екземпляра. Първият от екземплярите се предава в централата на партията, вторият остава при него, а третият в съответната партийна организация.
  • Областният координатор съдейства за изграждане на местни структури, организира участието на ПП НФСБ в избори и прави предложения до националните органи на партията по въпроси, отнасящи се до областта.
  • С решения на НПС на Областния координатор могат да бъдат възлагани допълнителни права и задължения.

VІ. НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

VІ. 1. НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ

Чл. 27. (Предишен чл. 37, изм. и доп. 06.12.2014г.) (1). Националният политически съвет /НПС/ е общопартиен колективен ръководен орган на ПП НФСБ, който ръководи дейността на партията между два конгреса.

(2). Националният политически съвет се състои от:

 1. председателят на партията;
 2. заместник – председателите;
 3. (Заличена 28.10.2017г.)
 4. до пет члена, избрани пряко от Конгреса на партията;
 5. народните представители, членове на ПП НФСБ, с изключение на тези, които са членове на НКК.

(3). (Заличена 28.10.2017г.)

Чл. 28. (Предишен чл. 38, изм. и доп. 06.12.2014г.) Към НПС могат да бъдат изградени постоянно действащи комисии в различните направления на работа на партията. Комисиите работят по правилник приет от НПС.

Чл. 29. (Предишен чл. 39, изм. и доп. 06.12.2014г.) Националният политически съвет:

 1. обсъжда и решава всички важни въпроси от политически и партиен характер;
 2. организира изпълнението на решенията на Конгреса, като може да възлага и утвърждава разработването на планове и програми, свързани с тези решения;
 3. анализира политическата обстановка, изразява становища и направлява дейността на териториалните органи.
 4. решава участието или неучастието на партията в предизборни или следизборни коалиции и участието или неучастието в правителство.
 5. утвърждава предизборните платформи и програми на партията;
 6. (Заличена 28.10.2017г.)
 7. (Изм. 28.10.2017г.; Изм. 04.12.2021г.) по предложение на Председателя може да назначи секретариат на партията, който подпомага дейността на националните и териториални органи и изпълнява задачи възложени от НПС и НИК;
 8. ръководи дейността на организациите пряко и чрез съответните териториални органи;
 9. (Изм. 28.10.2017г.; Изм. 04.12.2021г.) заличава партийни организации, разпуска областни комитети или техни ръководства, назначава и освобождава Националния координатор и Областните координатори при системно неизпълнение на задълженията или нарушение на решения на националните органи, устава или програмата на партията;
 10. ежегодно утвърждава бюджета на ПП НФСБ;
 11. (Изм. 04.12.2021г.) свиква и организира подготовката и провеждането на Конгреса на партията. Решението по този въпрос се приема един месец предварително и с него се определят датата, началния час и мястото на провеждането, проектът за дневен ред и квотата на представителство на организациите, както и процедурите по регистрация. За решението НПС уведомява териториалните органи на партията;
 12. решава провеждането на национални съвещания или участието на партията в други национални или международни форуми;
 13. утвърждава статута на общопартийните издания, ако има такива, и назначава техните отговорни редактори;
 14. при необходимост може да приеме “Статут на териториалните органи на партията и процедурни правила за тяхната работа“;
 15. утвърждава функционални характеристики за длъжностни лица и органи по този устав.

Чл. 30. (Предишен чл. 40; изм. и доп. 06.12.2014г.) (1). (Изм. и доп. 28.10.2017г.) НПС провежда заседания не по-­малко от четири пъти годишно. Заседанията се свикватотПредседателят на партията или от НИК, който определя проекта за дневен ред, мястото, датата и часа на провеждането им и се ръководят от член на НПС, избран на самото заседание. Заседанието е редовно ако на него присъстват ­ повече от половината от членовете на НПС.

 • (Изм. 28.10.2017г.) Извънредно заседание на НПС може да бъде свикано: от Председателя; от НИК с решение; от НКК с решение.
  • (Изм. 28.10.2017г.; Изм. 04.12.2021г.) На заседанията на НПС с право на съвещателен глас могат да участват членовете на НКК, НК и Областните координатори.
  • Заседание на НПС може да бъде закрито по дадена точка от дневния ред, ако съветът вземе такова решение. На такова заседание могат да присъстват и членовете на НКК.
  • Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието.
  • Член на НПС не може да представлява друг член на НПС. Упълномощаване за гласуване, в случай на отсъствие, не се допуска.
  • (Изм. 28.10.2017г.) НПСможе да приема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

VІ. 2. НАЦИОНАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ

Чл. 31. (Предишен чл. 41; изм. и доп. 06.12.2014г.) (1). Националният изпълнителен комитет /НИК/ е общопартиен организационен и изпълнителен ръководен орган.

 • НИК се състои от:
  • Председателя на партията;
  • Трима заместник председатели;
  • (Изм. 28.10.2017г.) Националният координатор.
  • Член на НИК се освобождава от състава му при подадена оставка или при прекратяване на членството му в партията.
  • За своята дейност НИК се отчита пред НПС.

Чл. 32. (Предишен чл. 42; изм. и доп. 06.12.2014г.) (1). Националният изпълнителен комитет:

 1. осъществява оперативното политическо ръководство на базата на решенията на НПС, на Конгреса и съобразно програмата и устава на партията;
 2. подготвя и свиква заседанията на НПС и организира изпълнението на приетите решения;
 3. НИК приема решения относно:

3.1. учредяване или участие на партията в юридически лица с нестопанска цел;

3.2. осъществяване на издателска дейност, ползване на интелектуална собственост и авторски права;

 • ползването на заеми от банки в размер до две трети от отчетените в Сметната палата приходи за предходната календарна година и предоставяне на необходимите обезпечения;
  • упражняването на правомощията на собственик от името на партията;
  • утвърждаване на създаването на нови партийни организации;
  • други въпроси от негова компетентност, уредени с този устав или възложени с решения на НПС.
   • определя и кандидатурите за министри и други ръководни длъжности, участващи в управлението на страната от името на партията или по нейно предложение;
   • (нова 28.10.2017г.) разглежда направените от ОК предложения за състав и подреждане на кандидатските листи на партията за общински съветници, народни представители и членове на Европейския парламент от Република България, както и кандидатури за кметове на кметства, кметове на райони, кметове на общини, президент и вицепрезидент на Републиката, като има право да издига и свои номинации, и определя окончателното подреждане и състав на кандидатските листи, респективно определя кандидатите, които ще бъдат издигнати.
   • (Изм. и доп. 04.12.2021г.) За приетите решения по предходната алинея НИК уведомява НПС на първото следващо заседание на съвета.“
   • (доп. 28.10.2017г.; Отм.  04.12.2021г.)
   • (доп. 28.10.2017г.) НИКподготвя проекта за бюджет и отчета за неговото изпълнение.

Чл. 33. (Предишен чл. 43; изм. и доп. 06.12.2014г.) (1). НИК провежда заседания поне веднъж месечно.

 • (Изм. 28.10.2017г.; 04.12.2021г.) Заседанията се свикват от Председателя на партията или по искане на 1/2 от членовете на НИК. Мястото, датата, часът на провеждане и дневния ред на заседанието се определят от лицата, които го свикват. Дневният ред на заседанието трябва да се приеме от НИК.
  • Заседанията се ръководят от Председателя на партията, а при негово отсъствие от заместник председател.
  • (Изм. 28.10.2017г.) Заседанията на НИК са открити за членовете на НПС и НКК.
  • НИК може да провежда закрити заседания. В тях със съвещателен глас може да участва председателят на НКК.

Чл. 34. (Предишен чл. 44; изм. и доп. 06.12.2014г.) (1). Партията се представлява от председателя на ПП НФСБ пред всички юридически и физически лица.

 • Председателят и заместник председателите на партията изразяват становища по актуални политически събития, изискващи спешна реакция. Становищата се докладват на най­-близкото заседание на НПС.
  • При продължително отсъствие на председателя на партията, той се замества от определен с решение на НИК заместник-­председател. Под продължително се разбира отсъствие за повече от един месец.

VІ. 3. ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА

Чл.35. (Предишен чл. 45; изм. и доп. 06.12.2014г.) (1). Народните представители, членове на партията, изразяват в Народното събрание становищата на партията и се съобразяват в своята дейност с решенията на Конгреса, на съответните национални партийни органи, с програмата на партията и коалиционното споразумение, ако има такова.

(2). Правилата за работа на парламентарната група се съгласуват от НПС.

VІ. 4. НАЦИОНАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Чл. 36. (Предишен чл. 46; изм. 06.12.2014г.) (1). Националната контролна комисия /НКК/ е национален общопартиен контролен орган. Той се състои от трима до петима члена, избрани пряко от Конгреса.

 • НКК избира между членовете си заместник ­ председател и секретар.
  • НКК приема Правила за организация на дейността си.
  • (Изм. 06.12.2014г.) НКК провежда редовни заседания не по ­ малко от четири пъти в годината. Заседанията са редовни, ако са свикани в съответствие с Правилата за организация на дейността и на тях присъстват повече от половината от списъчния състав на комисията.

Чл. 37. (Предишен чл. 47; изм. и доп. 06.12.2014г.) (1). НКК осъществява контрол по финансовата отчетност, спазването на Устава и изпълнението на приетите решения от националните органи. За тази цел НКК ревизира ежегодно, а в случай на нужда и по своя преценка, и извънредно, националните партийни органи и има право да проверява дейността на териториалните партийни органи.

 • В случай на установени нарушения НКК е длъжна да реагира, като отправя предупреждения и приема съответни решения, като е задължена да уведоми за това съответните органи и НИК. Решенията на НКК, свързани с нарушения на Устава и с финансови и имуществени нарушения, са задължителни за всички партийни органи и партийни членове, и влизат в сила веднага.
  • НКК контролира договорните и финансови отношения на партията при участието й в коалиции. За тази цел отговорните лица са задължени да дават необходимата информация поне една седмица преди съответното заседание на НПС.
  • Обявява за невалидни решенията на териториалните органи, които са в противоречие с решения на националните органи на партията или с този Устав.
  • НКК ръководи и подпомага дейността на общинските контролни комисии и контролира стопанисването на клубната база.
  • НКК може да изисква отчети и да приема решения по финансови въпроси, свързани с участието на партията в други юридически лица независимо от техните контролни органи, но само до размера на участието на партията в тях.
  • НКК се отчита за дейността си пред Конгреса на партията.

VІІ. КОНГРЕС

Чл. 38. (Предишен чл. 48; изм. и доп. 06.12.2014г.) (1). (Изм.  28.10.2017г.; 04.12.2021г.) Конгресът е върховен орган на партията и се провежда веднъж на четири години. Свикването на конгреса става с решение на НПС съгласно установеното с този устав.

 • Решението по ал. 1 се публикува в един национален ежедневник не по-късно от 7 дни преди датата на Конгреса и съдържа проект за дневен ред, дата и място за провеждането му.

Чл. 39. (Предишен чл. 49; изм. и доп. 06.12.2014г., изм. и доп. 28.10.2017г.; 04.12.2021г.) (1) Конгресът на партията се състои от делегати по право – членовете на НПС, НКК, НК и Областните координатори, народните представители и членовете на Европейския парламент от Република България, които са членове на партията, както и от делегати избрани от ПО.

 • Партийните организации провеждат събрания за избор на делегати за конгреса, в които участват единствено членове на партията, които са плащали членски внос най-малко през последните три месеца предхождащи месеца, в който НПС е приел решение за провеждането на конгрес. За делегати могат да бъдат избирани единствено членове на партията, които отговарят на изискванията по предходното изречение.
  •  При избора на делегати ПО задължително се съобразяват с квотата за представителство, определена с решението на НПС за свикване на конгрес. За редовни се приемат ПО, които са спазвали през предходния период всички изисквания за отчетност.
  • Общият брой на делегатите избрани от ПО трябва да надвишава общия брой на делегатите по право.
  • (Изм. 04.12.2021г.) Имената на делегатите, избрани от ПО, се изпращат в деловодството на партията в срок, определен с решението на НПС по чл. 29, т. 11 от този устав.

Чл. 40. (Предишен чл. 50; изм. и доп. 06.12.2014г.) (1). Извънреден конгрес се свиква по предложение на НИК, с решение на НПС или по искане на поне една трета от партийните организации, отправено до НИК и НПС. В случай, че НИК не е имал заседание в продължение на повече от един месец, както и ако не е разгледал искането за свикване на първото си заседание след постъпването му и не е насрочил заседание на НПС в срок до един месец, както и ако НПС не е разгледал постъпилото искане на първото си заседание след постъпването му, Конгресът се свиква с решение на НКК. Решенията се приемат с мнозинство от повече от половината от състава на съответния орган.          (2). Решението по ал. 1 трябва да бъде прието най-малко петнадесет дена преди датата на провеждането на извънредния конгрес, да бъде публикувано в един национален ежедневник не по-късно от 7 дни преди датата на конгреса и да съдържа проект за дневен ред, дата и място за провеждането му.

 • При извънреден конгрес са в сила квотите за представителство и процедурите за регистрация на делегатите, приети за последния редовен конгрес. За редовни се приемат партийните организации, които са спазвали през предходния период всички изисквания за отчетност. Имената на делегатите, избрани от партийните организации, се изпращат в деловодството на партията в срока определен в процедурите.

Чл. 41. (Предишен чл. 51) (1). Заседанието на Конгреса е валидно и може да приема решения, ако на него присъстват повече от половината от делегатите. Решенията се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите.

 • (Изм. 04.12.2021г.) Ако в обявения начален час не се събере необходимият кворум, се изчаква един час. След това заседанието на Конгреса се провежда с присъстващите делегати. В този случай, ако не е налице необходимият кворум, Конгресът не може да приема решения за избор и промени на ръководните и контролни органи на партията, за сливане, вливане, разделяне и саморазпускане на партията.

Чл. 42. (Предишен чл. 52; изм. и доп. 06.12.2014г.) Конгресът на партията:

1. обсъжда и приема отчетите на НПС и НКК;

 • приема и променя Устава на партията, както и други програмни документи;
  • (Изм. 28.10.2017г.) избира председател и трима заместник председатели на партията, както и председател на  НКК;
  • избира членовете на НПС и НКК. Кандидат, избран едновременно и в НПС и в НКК, се отказва от едната структура по свой избор до първото заседание на съответния орган;
  • обсъжда най-важните задачи на партията и приема насоки за нейната дейност през предстоящия период. Решенията са задължителни за всички структури, органи и членове, включително и за народните представители, общинските съветници и членовете на Европейския парламент от Република България, които са членове на партията;
  • Може да приеме решение за прекратяване на партията по смисъла на Закона за политическите партии. Решението се приема с мнозинство три четвърти от присъстващите.
  • При избор на Председател, ако никой от кандидатите не е събрал гласове на повече от половината от гласувалите, между двамата кандидати с най-висок резултат се провежда балотаж.
  • При избор на тримата заместник-председатели, за избрани се смятат тримата получили най-висок резултат от повече от половината от гласувалите. Ако никой или по-малко от тримата не е събрал гласове на повече от половината от гласувалите се провежда ново гласуване, в което може да участват и нови предложени кандидати. Ако остане един неизбран заместник-председател между двамата останали кандидати с най-висок резултат се провежда балотаж.

Чл. 43. (Предишен чл. 53) (1). В между конгресния период могат да се провеждат национални съвещания. Решение за свикването им се взема от НПС, който определя тематиката, датата, мястото и представителството на делегатите. Организацията по провеждането на националните съвещания, се осъществява от НИК.

 • Националното съвещание може да изразява становища и приема решения, които имат препоръчителен характер за националните органи на партията.

VІІІ. ИЗБОРНОСТ И МАНДАТНОСТ

 Чл. 44. (Предишен чл. 54; изм. и доп. 06.12.2014г., изм. 28.10.2017г.) (1). Всички мандати на изборните длъжности в партията, с изключение на ръководството на партийната организация са четиригодишни и съвпадат с междуконгресния период.      

(2). Мандатите на ръководствата на партийните организации са едногодишни.

Чл. 45. (Предишен чл. 55) (1). Член на партията не може да бъде председател на повече от един териториален изборен орган, член на повече от един контролен орган или член на изпълнителен и контролен орган едновременно.

 • Избираемите членове на партиен орган не могат да бъдат в брак или в близко родство по права или съребрена линия до четвърта степен, включително с членовете на контролния орган на същото или по-­високо ниво.

Чл. 46. (Предишен чл. 56; изм. и доп. 06.12.2014г.) (1). Когато изборен член на някой орган реши, че не може повече да изпълнява задълженията си, той го напуска чрез подаване на писмена оставка с нотариална заверка на подписа до НИК, чрез изявление на самото заседание на органа, което се вписва във водения протокол или по друг начин, предвиден в този устав. Оставката влиза в сила незабавно, без да се подлага на гласуване.

 • Когато член на някой орган на партията отсъства повече от три поредни редовни заседания без уважителна причина, или повече от шест месеца по уважителна причина той отпада от състава му. За уважителна причина се приема трайното влошаване на здравословното състояние.

Чл. 47. (Предишен чл. 57; изм. и доп. 06.12.2014г., изм. 28.10.2017г.) При преждевременно прекратяване на пълномощията на председателя на партията, преди изтичане на мандата му, неговите задължения се поемат от определен от НПС заместник председател.

ІХ. АДМИНИСТРАЦИЯ, ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ

(Наименованието изм. 06.12.2014г.)

Чл. 48. (Предишен чл. 59) Партията набира своите средства от членски внос, дарения и завещания, както и по всички други разрешени от закона начини.

Чл. 49. (Предишен чл. 60; изм. и доп. 06.12.2014г.) (1). Размерът на членския внос се определя с решение на НПС.

 • (Изм. и доп. 06.12.2014г.; Отм. 04.12.2021г.)

Чл. 50. (Предишен чл. 61; изм. 06.12.2014г.) (1). За всяка календарна годинаНИК изготвя бюджет за общопартийни нужди, който се приема от НПС.   (2). Финансирането на участието в избори се подпомага при възможност от общопартийния бюджет.

 • (Отм. 06.12.2014г.) (3). (Нова 04.12.2021г.) Общопартийните приходи, разходи и имущество се управляват от председателя на партията при спазване на Закона за политическите партии, Изборният кодекс, този Устав и решенията на националните партийни органи. (Отм. 06.12.2014г.)

Чл. 51. (Предишен чл. 62; изм. 06.12.2014г.; Отм. 04.12.2021г.)

Чл. 52. (Предишен чл. 63; изм. 06.12.2014г.) (1). (изм. 28.10.2017г.) Председателят на партията предлага структурата и числеността на административния апарат, която се утвърждава от НИК за всеки мандат на НПС. Председателят назначава служителите по така утвърдената структура, като сключва трудовите договори с тях.

 • (изм. 28.10.2017г.; Отм. 04.12.2021г.)

Х. ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА

Чл. 53. (Предишен чл. 64; изм. 06.12.2014г.) (1). (Изм. 06.12.2014г.) Всеки партиен орган заседава и може да приема решения при кворум повече от половината от членовете си, освен ако в този устав е указано друго.

 • Ако до един час след предварително обявения час няма кворум, партийният орган започва работа по предварително обявения дневен ред, но не може да приема задължителни решения, докато няма кворум, освен ако в този устав е указано друго.

Чл. 54. (Предишен чл. 65) Извънредно заседание на някой партиен орган се свиква по искане на една трета от членовете му или от висшестоящ орган, освен ако в този Устав не е предвидено друго.

Чл. 55. (Предишен чл. 66; изм. 06.12.2014г.) (1). (Изм. 06.12.2014г.) Всички гласувания са явни, освен ако в този Устав не е указано друго или съответният орган не приеме друго решение. Всеки член на съответния орган има право на един глас.

 • За прието се счита решението, за което са гласували повече от половината от последно установения кворум.
  • Ако член на организация или партиен орган подаде оставка устно на заседание, той отпада от състава му при определяне на кворума от следващото заседание. При подадена писмена оставка, той отпада от състава му на предстоящото заседание.

Чл. 56. (Предишен чл. 67) Решенията на даден партиен орган са задължителни за неговите членове, които са длъжни да организират изпълнението му.

Чл. 57. (Предишен чл. 68; изм. и доп. 06.12.2014г.) (1). За нарушаване на разпоредбите на този устав, етичните норми за колегиално и толерантно поведение, за уронване доброто име, честта и достойнството на ръководството и членовете на партията в партийните организации или в обществото, се налагат съответни наказания.

 • Наказанията биват: “забележка”, “снемане от длъжност”, “лишаване от права по чл. 7, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 за определен срок” и “изключване”. Те се налагат само от НИК, след самосезиране или по повод решение на съответната партийна организация. Всяко наложено наказание може да се оспори пред НКК. Решението на НКК по оспорването е окончателно.
  • (Изм. и доп. 28.10.2017г.) Освен в случаите посочени в този Устав член на партията може да бъде изключен от нея при :
  • системни или груби действия и/или бездействия, противоречащи на Устава, програмата или решенията на НИК или НПС;
  • действия и/или бездействия уронващи престижа на партията в обществото;
  • (Изм. 04.12.2021г.)  укриване на факти и обстоятелства, които са подлежали на деклариране при приемането му в партията;
  • злоупотреба с партийни пълномощия;
  • злоупотреба с партийни финансови средства или с имущество собственост на партията;
  • задържане на партийни документи след отправена покана за предаването им;
  • извършване на агитация за друга партия, различна от ПП НФСБ или коалицията в която тя участва.

Чл. 58. (Предишен чл. 69; изм. 28.10.2017г.) Председателите на партийните организации информират областните координатори за постъпили въпроси от членовете на партията отнасящи се до дейността и. Областните координатори осигуряват отговорите по тях.

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 59. (Предишен чл. 70) (1). Партийният цвят е тъмносин.

 • (Доп. 04.12.2021г.) Емблемата на партията представлява правоъгълник със заоблени ръбове, в който на тъмносин фон е изобразена картата на България в цветовете на националния трибагреник и надпис с главни букви в черен цвят „НФСБ„.
  • Печатът на партията е кръгъл и съдържа емблемата на партията и надпис „Национален фронт за спасение на България“.
  • Химнът на партията е песента „Шуми Марица“.
  • (нова 28.10.2017г.) Девизът на НФСБ е „България над всичко“.

Чл. 60. (Предишен чл. 72; доп. 06.12.2014г.) (1). Националните, териториалните и контролните органи на партията в границите на своята компетентност могат да създават и утвърждават документи, свързани с тяхната дейност, които не противоречат на закона, този Устав, Програмата на партията и решенията на Конгреса.

 • Нерешените с този Устав въпроси относно дейността, координацията и взаимодействието на и между различните структури и органи на партията се уреждат с решения, статути, правилници и др. на НПС.

Чл. 61. (Предишен чл. 73; изм. 06.12.2014г.) Контролът по изпълнение на Устава и тълкувания по неговото прилагане се осъществяват от НКК.

Чл. 62. (Предишен чл. 74; доп. 06.12.2014г., доп. 28.10.2017г.; доп. 04.12.2021г.) Този устав е приет на учредително събрание на партията „Национален Фронт за Спасение на България“, проведено на 17.05.2011 год. в град Бургас; изменен и допълнен на заседание на Конгреса проведено на 06.12.2014г. в гр. София,изменен и допълнен на заседание на Конгреса проведено на 28.10.2017г. в гр. София; изменен и допълнен на заседание на Конгреса проведено на 04.12.2021 г. в гр. Златоград.

 Председател:

                                      /Борис Ячев/

Зам. председател:

                                      /Данчо Хаджиев/

Зам. председател:

                                       /Венера Тодорова/

 Зам. председател:

                                        /Христиан Митев/